نایلون فلکسو

نایلون فلکسو معمولاً با دستگاه‌های چاپ رول انجام می‌شود. دستگاه‌های بکار گرفته شده در چاپ نایلون فلکسو از لحاظ نحوه قرار گیری واحدهای چاپ در سه نوع اصلی طبقه‌بندی می‌شوند. دستگاه‌های چاپ نایلون فلکسو به شکل ستونی، دستگاهای افقی و دستگاه‌های سیلندر مرکزی می باشد.
کنترل عوامل کیفی تنها موجب افزایش کیفیت چاپ نایلون فلکسو نمی شود بلکه مواردی هم چون قیمت تمام شده کالا، ضایعات چاپی ، بازدهی دستگاه چاپ نایلون فلکسو ، مقدار مصرف مواد چاپی و … را نیز می توان کنترل کرد.

در این تحقیق جهت شناخت عوامل موثر در کیفیت نایلون فلکسو ابتدا نگاه کلی به ساختارهای مختلف دستگاه های چاپ فلکسو و میزان تاثر آن در کیفیت چاپ نایلون فلکسو می پردازیم. و سپس به تقسیم بندی کلی اجزا و تعیین مقدار سهیم بودن هر بخش در تنظیم کیفی چاپ نایلون فلکسو خواهیم پرداخت.